Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen van Periali zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Naast deze algemene voorwaarden kan Periali aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie dan wel aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
1.3 De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van Periali.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst bij Periali van de bestelling, ondertekende orderbevestiging via e-mail, internet, telefonisch of anderszins.
2.2 Periali heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 3: Offertes
3.1 De prijsvermeldingen van Periali zijn geen offerte.
3.2 Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is aangegeven.
3.3 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Artikel 4: Aanbiedingen
4.1 Alle op de website van Periali vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.

4.2 Periali behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 5: Prijzen
5.1 Alle prijzen op de website van Periali zijn inclusief BTW.
5.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Periali onder voorbehoud van type of drukfouten. Periali heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
5.3 De producten van Periali worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Artikel 6: Afbeeldingen
6.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van een overeenkomst zijn.

Artikel 7: Betaling
7.1 Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via iDeal, onder rembours, overboeking vooraf op onze rekening of vermelde Creditcards. Levering op rekening is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt.
7.2 Voor het geval dat Periali een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3 Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en een rente aan Periali verschuldigd van 5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
7.4 Periali is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Periali hiertoe is overgegaan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten integraal voor rekening van de debiteur.
7.5 In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 8: Verzending
8.1 De producten worden verzonden voor risico van Periali. De koper draagt het risico voor de producten van het ogenblik af waarop zij aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
8.2 De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door TPN Post / koeriersdienst opgeslagen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper als na te melden.
8.3 Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Periali, eventueel na opslag bij TNT Post / koeriersdienst.
8.4 In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 2 weken niet heeft afgehaald van de door TNT Post of koeriersdienst op te geven opslagplaats, zal Periali de koper een factuur sturen van de door Periali gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 17,5% van de hoofdsom met een minimum van €16,-

Periali is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Periali hiertoe is overgegaan gelden de bepalingen van artikel 7.

Artikel 9: Levering
9.1. Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen zeven werkdagen. Mocht de levertijd de zeven werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
9.2 De opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
9.3 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enige schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Periali.
9.4 Bestelde producten zijn niet af te halen bij Periali.

Artikel 10: Garantie
10.1 Behoudens het bepaalde in het navolgende, garanderen wij de wederpartij een product te leveren, dat voldoet aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.

10.2 Wij zijn uit hoofde van deze garantie slechts aansprakelijk voor gebreken aan het door ons geleverde, waarover overeenkomstig het navolgende product tijdig is gereclameerd, van welke gebreken de wederpartij ten genoegen van ons bewijst, dat ze uitsluitend het rechtstreek gevolg zijn van fabricage- en/of vervaardigingfouten.

10.3 Wij zijn ingevolge deze garantie slechts gehouden tot het kosteloos hestellen, vervangen of vergoeden van de netto factuurwaarde van de geleverde goederen, zulks naar onze keuze.

Bij vervanging of vergoeding van enig deel, wordt het vervangende of vergoede ons eigendom en dient franco aan ons te worden geretourneerd. Wij zullen nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor andere schaden in welke vorm of uit welke hoofde dan ook, door de wederpartij of enige derde gelden.       

10.4 Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing, indien blijkt dat de goederen ondeskundig of anderszins verkeerd, abnormaal en/of ondoelmatig gebruikt respectievelijk behandeld zijn. Alsdan zijn we tot geen enkele vergoeding, vervanging en/of hestel gehouden. Eveneens vervalt iedere aanspraak ingevolge deze garantiebepaling.


Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
11.1 De eigendom van geleverde producten door Periali wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 12: Reclames

12.1 Alle reclames, in het bijzonder ter zake van foutieve levering en gebreken moeten schriftelijk binnen 7 dagen na ontvangt van de goederen ter kennis van ons worden gebracht, bij gebreken waarvan geen aanspraak, hoe ook genaamd, op ons geldend kan worden gemaakt.

12.2 Bij gebreke van tijdig, overeenkomstig het vorige lid, ingediende reclame, vervalt de garantie, retourneren en omruiling plicht. De wederpartij heeft nimmer het recht de nakoming van zijn verplichting op grond van de ingediende reclame op te schorten.

 

Artikel 13: Retourneren

13.1 Retourgoederen wegens foutieve levering dienden binnen 7 dagen na ontvangst van goederen en een schriftelijk melding met order en factuurnummer.

13.2 Retourgoederen wegens gebrekkig levering, althans anders  dan wegens foutieve levering, worden slechts teruggenomen wanneer wij daarmee schriftelijk akkoord zijn gegaan en de gegevens vermelden als genoemd in lid 3.
13.3 Retourneren overige redenen kan binnen 7 dagen na ontvangst van goederen en schriftelijk
melding van order –en factuurnummer en de reden van retourneren.
13.4 Retourgoederen altijd aangetekend retourneren naar het correspondentieadres van Periali, de verantwoordelijkheid en de kosten van de retourzending zijn

voor de koper.

13.5 Slechts retourgoederen in ongeschonden staat, ongedragen en in originele verpakking, niet voorzien van eigen gegevens zoals namen en aantekeningen kunnen voor creditering in aanmerking komen. Na ontvangst en controle wordt het bedrag binnen 25 dagen teruggestort.

13.6 Indien aan één of meer van deze voorwaarden genoemd in lid 1 t/m 5 niet wordt voldaan kunnen wij uw bestelling niet retour nemen.

Artikel 14: Overmacht
14.1 Indien Periali door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
14.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
14.3 In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Periali als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
14.4 Periali zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15: Ontbinding
15.1 Indien de koper zijn verplichtingen jegens Periali niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Periali te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
15.2 In gevallen onder 1 genoemd, heeft Periali het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden of gebruik te maken van het bepaalde in artikel 11.
15.3 Periali is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
15.4 In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Periali schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
15.5 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
15.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door Periali verrichte prestaties, en heeft Periali onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
15.7 Ten aanzien van de wet Koop op afstand geldt voor particuliere afnemers dat zij een wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 7 dagen mogen gebruiken om ongebruikte en in onberispelijke verkoopbare staat afgenomen producten te kunnen retourneren en het volledige aanschafbedrag dan door Periali binnen 25 dagen wordt terugbetaald.

Artikel 16: Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen zullen beide partijen zich wenden tot de Rechtbank te Amsterdam, c.q. het kantongerecht te Amsterdam.